De Vincentiaanse Familie

Onder impuls van P. Maloney, Generale Overste, en om elkander beter te leren kennen, elkaars dynamisme te delen en te beraadslagen over gemeenschappelijke acties, worden er regelmatig ontmoetingen georganiseerd tussen de leden van de Vincentiaanse stichtingen (AIC, Dochters der Liefde, Lazaristen) en anderen die ook door zijn boodschap zijn geïnspireerd (St. Vincentvereniging en diocesane Vincentiaanse congregaties).


I. Association Internationale des Charités - AIC

Rampe des Ardennais 23,
B-1348, Louvain La Neuve
Tél. : + 32 (0) 10 45 63 53
Fax : + 32 (0) 10 45 80 63
e-mail : info@aic-international.org
www : aic-international.org

Voorzitster : Patricia de Nava
Generale secretaresse : Marianne Chevalier

Wat doen zij ?

 
Strijden
tegen alle vormen van armoede en uitsluiting, om zo eerbied af te dwingen voor het individu, de families en de gemarginaliseerden groepen, ze bewust te maken van hun eigenwaarde, hun inschakeling als persoon en als groep in de samenleving te bevorderen.
Ingaan
op de materiŽle en geestelijke noden van de misdeelden door georganiseerde eigentijdse oplossingen.
Een netwerk van solidariteit tot stand brengen :

Zich inzetten
om samen met andere partners de oorzaken van armoede en onrecht op te sporen, te voorkomen, en samen druk uit te oefenen op de bestaande structuren. Dit veronderstelt in eigen kring een verandering in de wijze van denken. Zodat stilaan in de huidige samenleving een klimaat van solidariteit met de armen en zij hun zelfontplooiing in eigen handen nemem.

Het AIC is verspreid over de 5 continenten, in 45 nationale verenigingen ; 250.000 vrijwilligers helpen 3.000.000 behoeftige families . Dat is gelijk aan 14.800.000 uren werk per jaar . Aan Ä 12,50 per uur, betekend dit een jaarlijks hulpbudget 183.440.000 Ä, gepresteerd door de vrijwilligers(-ters).

St. Vincent :
"vindingrijk zijn tot in het oneindige"
"ser inventivas hasta el infinito"
"to be endlessly inventive"


AIC :
"in een plan nooit volledig uitgevoerd"
"en un proceso jamas acabado"
"in a never ending process"


AIC-Belgïe - "Wederzijds Hulpbetoon"

Voorzitster: Yola Vermeulen
Rerumnovarumplein, 186, B 9000 GENT
tel. en fax : 32 9 22.31.715


II. De Compagnie van de Dochters der Liefde

Historiek
Ze werd gesticht in 1633 door Vincent Depaul en Louise de Marillac.

Met aandacht voor de werking van de Geest en voor de tekenen van de tijd, ondekte Vincent Depaul (Frans priester, 1581-1660) de materiële en spirituele armoede van zijn tijd. Dit raakte hem zo diep dat hij zijn leven zal wijden aan de dienst en de evangelisatie van de Armen. Hij noemde ze: "Onze Heren en Meesters". Tot dat doel richtte hij in 1617 de Caritasgroepen (=Confrérie de la Charité) op en de Congregatie van de Priesters van de Missie ( = de Lazaristen). Intussen ontmoeten hij Louise de Marillac (1591-1660) die zijn actieve medewerkster werd in zijn caritative ondernemingen.

Dan bood Margerite Naseau (1594-1633), een eenvoudig dorpsmeisje zich aan (1594-1633). Zij verbond zich om de meest nederige taken, die de Dames van de Caritasgroepen niet op zich konden nemen, uit te voeren. In een evangelische geest maakte zij zichzelf tot dienster van de meest verlatenen. Haar voorbeeld werkte aanstekelijk. Zo zag de Compagnie van de Dochters der Liefde in 1633 bijna ongemerkt het levenslicht.

Vanaf 1630 had "Monsieur Vincent" reeds de eerste zusters, die zich inzetten in de diverse Caritasgroepen, aan Louise de Marillac toevertrouwd.

Vincent Depaul heeft de kerk met een nieuw charisma : "Christus dienen in de Armen", verrijkt. Om dit Charisma vlees en bloed te geven, engageren de Dochters der Liefde zich, om hun doopseltoewijding te leven vanuit de drie evangelische raden : armoede, maagdelijkheid en gehoorzaamheid. Zij ontlenen hun specifiek karakter aan het wezenlijk doel van de Compagnie : Christus dienen in de Armen.

Vincent Depaul wilde niet dat zijn Dochters "religieuzen" waren, want gezonden naar de Armen moesten zij beschikken over de nodige mobiliteit om tussen hen te leven. Tengevolge hiervan zijn ze in de Kerk erkend als "Sociëteit van apostolisch leven". Vanaf het begin hebben de stichters het accent gelegd op het leven-in-gemeenschap om de zending, waarop heel hun leven is gefocust, zelfs hun bidden, te waarborgen. In de Vincentiaanse spiritualiteit, bevinden de bron en het vertrekpunt zich niet binnen kloostermuren maar erbuiten : "Zij hebben als klooster de huizen van de zieken , van de Armen..."

Administratie

De Compagnie is in alle continenten aanwezig.
De algemene overste resideert in de:e rue du Bac, 140
F - 75340 Paris Cedex 07
France

België is een tweetalige Provincie. De gemeenschappen situeren zich zowel in Vlaanderen, als in Brussel en Wallonië.
De provinciale verantwoordelijke verblijft te
1030 Brussel, Notelaarstraat 80
Tel. : 02/7360015
Fax : 02/7356267
e-mail : dochtersderliefde@skynet.be

Activiteiten en diensten

Vermits het erop aan komt de Armen geestelijk en lichamelijk te dienen bestaat er een brede waaier van activiteiten en diensten :

"Veelvuldig zijn de vormen van armoede
veelvuldig zijn de vomen van dienstbaarheid"
.

De meest betekenisvolle dienst is de levensnabijheid, een aanwezigzijn dat zich uitdrukt in luisterbereidheid, onthaal, gesprek, huisbezoek, bezoeken in bejaardentehuizen, gevangenissen, palliatieve diensten.

De Dochters der Liefde proberen waar te maken wat voor Vincent Depaul onontbeerlijk was om de "Armen" te begrijpen :

"Je moet ze zien, daar waar ze wonen".

De algemene vergadering van 1997 heeft de Compagnie voor de uitdaging geplaatst de inculturatie van het Vincentiaans Charisma te leven, vooral door de werkelijk minstbedeelden levensnabij te zijn. Dit wordt in concreto omgezet door het betonen van solidariteit, strijden voor gerechtigheid en vrijheid, erkennen van de menselijke waardigheid, onderhouden van persoonlijke relaties, verlenen van gastvrijheid.

Vestigingen

In gans de wereld trachten de Dochters der Liefde de woorden, die Johannes-Paulus II richtte tot de algemene vergadering van 1997, te realiseren :

« Het Charisma van Monsieur Vincent
is van een brandende actualiteit...
Het komt jullie toe het levenskrachtig te maken
dààr waar jullie gezonden zijn. »

In januari 2003, telde de Compagnie 22.736 zusters verspreid over de 5 continenten en 93 landen.
Ze zijn gegroepeerd in 78 Provincies.

De compagnie van de Dochters der Liefde telt (in 2004) in BelgÔe :
129 zusters waarvan 47 Nederlandstalige en 82 Franstalige verspreid in 19 huizen (3 in Brussel, 6 in Vlanderen en 10 in WallonÔe)

III. De St.-Vincentiusvereniging

Geshiedenis

Frederic Ozanam stichtte zijn eerste afdeling (hij noemde ze: "Conférence") op 23 april 1833.

In 1933 , (het "honderdjarig bestaan") groepeerden 12.000 conferenties 200.000 leden. In 1983 , de 150e verjaardag, beliep hun aantal 750.000, verdeeld over 35.500 afdelingen, over 107 landen.

In 1995 was het aantal leden tot 750.000 opgelopen, verdeeld over 46.00 afdelingen, in 130 landen.

De groepen, meestal gemengd, werken overwegend op parochiaal vlak, in steden en dorpen ; in beroeps- en culturele verenigingen.

Op 22 augustus 1998 werd Frederic Ozanam in de Parijse Notre-Dame zaligverklaard.

Activiteiten

Zijn internationale stichting is een caritatieve en sociale apostolaatsbeweging. Zij streven naar een wereldwijde broederschap door geestelijke verdieping en door te ijveren voor sociale rechtvaardigheid om zodoende de armen opnieuw bewust te maken van hun eigenwaarde; ze op tetillen uit hun minderwaardigheidsgevoel. Met andere woorden: hun nieuwe hoop geven, en als het kan, wat levensblijheid.


"Orde in de samenleving berust op twee deugden : gerechtigheid en menslievendheid . Maar gerechtigheid veronderstelt al veel liefde , want ge moet een mens al gaarne zien wilt ge zijn rechten en vrijheid eerbiedigen , die onze eigen rechten en vrijheid in de weg staan. Toch kent gerechtigheid grenzen ; de naastenliefde niet."
(Frederic Ozanam)

IV. Zusters van Sint-Vincentius a Paulo van Gijzegem

De Congregatie werd op 21 januari 1818 gesticht door Mevrouw Lecandèle (geboren Gravin Elisabeth de Robiano).

De eerste regels waren een trouwe weerspiegeling van de regels die Vincent aan zijn Dochters der Liefde had voorgeschreven. Op 13 mei 1819 werden zij goedgekeurd door Mgr De Broglie.

Algemene leiding

Generale Overste: Zuster Bertila, Thereza Confortin (Braziliaanse)

Generaal huis : Brichautstraat, 30 - 1030 BRUSSEL
Tel. : 02 215 22 36
Fax : 02 215 70 17

Aantal religieuzen over de wereld op 1januari 1999 : 452 geprofeste zusters, 16 novicen en 10 postulanten.

Het Instituut is verdeeld over 4 provincies en 1 district (afhangend van het Algemeen Bestuur).

Belgische Provincie
Op 1 januari 1999 bedroeg hun aantal : 170 zusters, 2 novicen , verspreid over 26 gemeenschappen, gevestigd in de bisdommen : Gent, Antwerpen, Hasselt, Luik en Doornik.

Provinciaal Huis : Stationstraat,1 - 9308 GIJZEGEM
Tel. : 053 72 93 20
Fax : 053 72 93 30

Provincial Overste : Zuster Gonda Corijn

Charisma et spiritualiteit

"God de Heer heeft de Diensters der Armen geroepen en samengebracht om onze Heer Jezus-Christus te eren als zijnde de bron en het toonbeeld van iedere vorm van naastenliefde; zij zullen Hem met ziel en lichaam dienen in de persoon van de armen en héél bijzonder in de kinderen(ArtIV, 1819). Hun geestelijk en dagelijks werk zullen zij verrichten in alle bescheidenheid , eenvoud en naastenliefde, net zoals Jezus-Christus dat gedurende zijn aardse leven heeft gedaan..." (Art. IV, 1819)

Hun karakteristiek werk : onderwijs, begeleiding van jongeren in noodsituaties, zieken - en bejaardenzorg, nu ook aangevuld met parochiaal dienstbetoon.

Zij zijn ook aan het werk in de Missies: Provincies van Zuid-West en Midden-Oost Brazilië, Argentinië, Paraguay, Kongo (Kinshasa) en Kameroen.

"Ik vraag voor u en voor Gods glorie dat gij, in dit huis dat van wal steekt, de geest van Vincent Depaul levend zoudt houden en dat gij in de hemel beloond zoudt mogen worden, niet alleen voor uw deugdzaamheid, maar ook voor alles wat er nog zal komen zo lang dit huis zal bestaan"
(Uit een brief van de Stichteres aan de eerste Zusters, op de vooravond van Allerheiligen 1819)


V. Zusters van Liefde van Roeselare


Moerstraat, 18 - 8000 BRUGGE

Hoofdklooster : Meensesteenwerg, 81 - 8800 ROESELARE
Tel. : 051 24 12 96
Algemene Overste : Truus Strous
Andere huizen : Alveringem - Ardooie - Brugge - Herseaux - Koekelare - Moeskroen (2) - Roeselare (2) - Tielt - tiegem
Jongste stichting : Brugge "Huize Mensa" - opvanghuis voor vrouwen

Het onstaan van de Congregatie van de Zusters Van Liefde Van Roeselaere en haar zending:

Onze stichter

De congregatie van de zusters van liefde van Roeselaere is een diocesane congregatie
Zij werd gesticht in 1819 door Benedictus Bracke, een priester van de
Sint-Michelparochie te Roeselare.

Het was vanuit zijn verbonden leven met de Heer, dat het leed van de armen hem zo diep trof.
God beminden betekende voor hem: mensen beminnen.

Dienen is hij gestorven op 2 maart 1820. De congregatie was toen tien maanden oud.

Zo is het begonnen

Op 1 mei 1819 gaf Bénédictus Bracke aan Martha De Jonckheere, de opdracht om de arme zieken en stervenden te verzorgen, te troosten en bij te staan, dag en nacht, tot de laatste adem van hun leven.

Zo leefde hij zelf en wilde hij het van zijn eerste volgelingen.

Hij gaf ons de titel: "Zusters van Liefde" onder de bescherming van de Heilige Vincentius à Paulo

Hij stelde Martha De Jonckheere aan als Moeder Overste,zij was toen 58 jaar.

Op 24 avril 1834, spraken de eerste acht zusters hun geloften uit. Monseigneur Boussen, die het bisdom Brugge ad interiem bestuurde, bekrachtigde onze Regel.

Apostolaat

Armenzorg:

XXXXXXXXX Vroeger: Scholen, ziekenhuis, bejaardenhuizen, verzorging, van huis. Missies
XXXXXXXXX nu: De zorg voor de armen heeft zich vertaald naar nieuwe noden.

XXXXXXXXX
op de parochie, liturgische animatie, catechese, bezoeken aan zieken, bejaarden, eenzamen, permanentie in de pastorieŽn.
XXXXXXXXX meewerken in Poverello, Pag-Asa, Terre Nouvelle.
dienst aan de Armen door voedselbedeling, hulp in onthaaltehuizen, zieken en bejaardenbezoek, pastoraal in het ziekenhuis.
onze laatste stichting is een opvangtehuis voor moeders met kinderen : "Huize Mensa" in Brugge.De zusters leven er in gemeenschap met hun gasten en delen hun leven.

 
"De Liefde van Christus draagt ons."
Zendingverklaring - vandaag.

Wij aanvaarden dankbaar, door de Vader geroepen en gezonden te zijn, om zoals Christus en in trouw aan de H. Geest Gods barmhartige liefde onder de mensen Zichbaar te maken.

Als leden van deze apostolische congregatie staan wij in dienst van de kerk.

Daar waar wij zijn, dichtbij en veraf, leven wij met Christus verbonden door het lenigen van de grootste noden en door een intens gebedsleven.

Vanuit onze stichtingsgenade laten wij ons leiden door onze speciale voorkeur en zorg voor de armen waar niemand naar omziet.

Deze speciale voorkeur en zorg zal ook bepalend zijn voor alles wat wij persoonlijk en in groep in de toekomst zullen doen.

We beleven onder ling de eenheid van hart en ziel en delen het geloof met elkaar.

Trouw aan de geest van de H. Vincentius en gedragen door de gemeenschap willen we dienen met een liefdevolle toewijding, vertrouwend op Gods kracht.

We hechten veel belang aan eenvoud, soderheid en gastvrijheid.VI. Broeders van Liefde

Site: www.fracarita.org

Generaal Bestuur:
Casa Generalizia dei Fratelli della Carita, Via Giambatista Pagano 35 - C.P. 9082 Aurelio 00167 Roma
Tel. : 00 39 6 663 04 76

Provinciaal Huis in Belgïe:
Stropstraat 119 - 9000 Gand

Broeders van liefde
Kloosterstraat 77 - 9920 Knesselare.

Tel. : 00 32 09 221 45 45
Fax : 00 32 09 221 08 89
E-Mail : info@fracarita.org

De Broeders van Liefde werden gesticht in Gent in 1807 door priester Petrus Jozef TRIEST. Vanuit zijn speciale gevoeligheid voor de armen wou hij een religieuze gemeenschap die zich vanuit de Vincentiaanse spiritualiteit zou inzetten voor mensen in nood.

Zij leven en werken vanuit hun geëigende spiritualiteit en proberen een antwoord te geven op actuele noodsituaties, speciaal op het gebied van de opvoeding, de zorg voor mensen met een handicap (blinden, doofstommen,?), voor geesteszieken en hulp aan armen. Momenteel (eind 1999) zijn 650 Broeders van Liefde werkzaam in 22 landen verspreid over de vijf werelddelen.

Alle informatie op de website (in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels, Italiaans): www.fracarita.org.
Inhoud: "Welkom", "Historiek", "Generaal Bestuur", "Levensschets van de stichter, kanunnik Petrus Joseph TRIEST", "Verspreiding der Stichtingen"

VII. Zusters van Sint-Vincentius a Paulo van Waarschoot

Schoolstraat, 33 - 9950 WAARSCHOOT


VIII. Jonge Vincentiaanse Vrijwilligers

Broeder Veron Raesbr>Kloosterstraat 77 - 9920 Knesselare.
Tel. : 09 375 14 15
e-mail : veron.raes.fc@fracarita.org
Fax : 02 411 73 12

Aan jongeren van 18 tot 25 jaar, overtuigd christen of op geestelijke zoektocht, wil de "Vincentiaanse Familie" van België het volgende aanbod doen:

1. Een kans bieden EEN GANS JAAR VAN HUN LEVEN IN DIENST TE STELLEN VAN MENSEN IN ONZEKERE LEVENSOMSTANDIGHEDEN: 

2. Een dienst:

met en voor gemarginaliseerde personen en in samenwerking met de bestaande hulpdiensten :

bvb : 
onthaal  
sociale, medische hulp, kleding , voedsel
integratie van immigranten
begeleiding van kinderen
pastorale projecten in armere parochies...

in gemeenschap leven met andere jonge christenen, om mekaar te steunen en te vormen

- een gemeenschap die begeleid wordt door een kleine equipe voor reflectie 

op menslijk vlak,
bijbels
en Vincentiaans

in de de geest en de visie van Vincent Depaul

in de hoop en het vertrouwen dat ieder zal ontdekken of nader zal kunnen bepalen
wat
hij van zijn leven wil maken?